Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9969
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie 5 latków

Grupa 5 latków to 26 dzieci. Jest to grupa z dominacją chłopców jest ich bowiem 14 . Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pracowitość, skupienie w trakcie zajęć, ciekawość, otwarcie na procesy poznawania i rozumienia świata. Natomiast wśród negatywów głośne zachowanie w trakcie zabawy swobodnej, oraz konflikty w trakcie tych zabaw.

Proces poznawania i zdobywania systematycznie wiedzy jest polem działań twórczych, w znacznej mierze opiera się na dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów. Moje 5 latki są na etapie, gdy chętnie podejmują działania artystyczne, spontanicznie rysują, malują, lepią i tworzą projekty. Uczestniczą w zabawach badawczych oraz wszechstronnej aktywności ruchowej przejawiającej się w tańcu, gimnastyce porannej i południowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".

Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społ-kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.


REKLAMA

Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary. Było to min.: uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.

Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka oraz inspirowane przez n-lkę sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami. W większości dzieci wykazują doskonałą pamięć muzyczną, słowną jak również ruchową. Doskonały słuch fonematyczny posiada 3/4 grupy. Doskonale zapamiętują wiersze, rymowanki, piosenki.

Wypowiedzi są najczęściej płynne. Chętnie występują publicznie. Odróżniają lewą stronę od prawej, dopasowują brakujący element obrazka do całości. Starannie estetycznie wykonują prace plastyczno-konstrukcyjne (wyjątek stanowi Szymon R.)

Niestety nie zawsze przestrzegają ustalonych zasad oraz norm zachowania w grupie, w łazience, w szatni. Posługując się zdobytą wiedzą znajomością rzeczy na wyróżnienie zasługuje 10 dzieci, troszkę słabiej orientuje się w tematyce, a ich odpowiedzi są ubogie często jednowyrazowe to 10 dzieci. Do grupy która radzi sobie najsłabiej należy 6 dzieci, z którymi prowadzona jest praca indywidualna. Są to głównie ćwiczenia niwelujące niepożądane zachowania , rozwijające elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców. Pracując z tymi dziećmi rozwijam ich mowę, a szczególnie narządy mowy, bogacąc ich słownik. Przeprowadzam ćwiczenia pobudzające operacje umysłowe tj. analizę i syntezę, porównywanie i klasyfikowanie. Rozwijam inteligencję emocjonalną dzieci, niwelując lęki i niepokoje.

Wdrażam do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi. Zachęcam do samokontroli, rozładowuję napięcia poprzez wyciszenie i relaksację dziecka.

Należy podkreślić, że duże postępy poczyniły następujące dzieci: Kacper U. – szybko zapamiętuje, wiernie odtwarza, aktywny w trakcie zajęć; Gabrysia K. – rozwinęła się manualnie, bardzo chętnie podejmuje prace plastyczno-konstrukcyjne, jest aktywna; Michał K. mówi dużo i wyraźnie, często zabiera głos, jest pracowity kończy zaczętą pracę.

Opieką logopedyczną objęte są następujące dzieci: Gabrysia A., Gerard Z. Oskar K. Nikola W. Dzieci systematycznie uczęszczają na terapię, pracują w domu bawiąc się udoskonalają mowę.

Pracując z dzieci w oparciu o nowy program można zauważyć efekty ich aktywności. W sferze społecznej wszystkie 5 latki podają swoje dane osobowe, są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, oraz organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości, często wykazują inicjatywę w działaniu, nazywają swoje emocje, określają wartości na zasadzie przeciwieństw, znają zasady ustalone w przedszkolu, ale nie zawsze je przestrzegają. Swobodnie porozumiewają się z dorosłymi jak i rówieśnikami. Chętnie podejmują działania zbiorowe, czując się współodpowiedzialnym za uzyskany wynik, wspólnie wykonują prace plastyczne, układają gry matematyczne, tworzą scenki z wykorzystaniem pantomimy i dramy, oraz planowały i przygotowywały uroczystości na terenie przedszkola. Dzieci wyrażają i nazywają emocje podczas zabaw, współdziałają podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, odwołując się do własnych obserwacji, zwracając przy tym uwagę na piękno naszego kraju.

Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci 5 letnich widoczne są wtedy, gdy uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują głoski. W większości poprawnie formułują zdania pod w/g gramatycznym. Dzieci chętnie recytują z pamięci wiersze, uczestniczą w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, rozpoznają instrumenty perkusyjne.

Dzieci potrafią wyklaskać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznają piosenkę po melodii, modulują głos stosownie do sytuacji. Wspólnie układają opowiadania, podają zakończenie bajek, układają historyjki obrazkowe, opowiadania do nich. Prawidłowo stosują przyimki. Najczęściej wypowiadają się zdaniami złożonymi, stosują słowa przeciwstawne, zdrobnienia, formułują dłuższe wypowiedzi na ważne tematy. Systematycznie wzbogacają kącik książek o nowe pozycje z literatury dziecięcej, przestrzegając jednocześnie zasad korzystania z książek.

Bardzo chętnie układają złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składają pocięte obrazki w całość bez wzoru.

Wykonują ćwiczenia różnicujące głoski opozycyjne (t-d, r-l, p-b).

Wyodrębniają zdania w wypowiedziach, liczą je, to samo robią w zdaniu, układają rymy do podanych słów. Wyodrębniają w słowach sylaby oraz głoski w nagłosie śródgłosie i wygłosie.

Wykonują ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną. Posługują się różnymi rodzajami kredek, mazaków, ołówkiem.

Prace plastyczno-konstrukcyjne wykonują różnymi technikami, poprzez zabawę nabywają precyzji wykonywania ruchów dłoni. Poprzez stosowanie różnych technik plastycznych przestrzennych rozwijają wyobraźnię przestrzenną, nabywają wrażliwości dotykowej. Lubią odwzorowywać, rysować wg wzoru, kalkować.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach rozwijających aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego.

W zabawach wykorzystują różne zabawki, przedmioty, znaki i symbole. Dzielą się swoimi zainteresowaniami, wyjaśniają rolę zmysłów w życiu człowieka. Powtarzają z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki, łącząc je z ruchem, obrazem i dźwiękiem.

Rozwijają swoją uwagę uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchając wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi. Rozwijają myślenie twórcze i logiczne rozwiązując proste zagadki. Rozumieją podstawowe określenia czasu, nazywają pory dnia, odpowiednio stosują określenia czasu.

Klasyfikują przedmioty pod wg jednej lub kilku cech wspólnych, porównują liczebności zbiorów, liczą posługując się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dodają i odejmują w zakresie 10. Chętnie rozgrywają gry planszowe, a zdarza się , że samodzielnie konstruują gry. Potrafią mierzyć, porównywać długości, porządkować przedmioty od najkrótszego do najdłuższego.

Chętnie obserwują środowisko przyrodnicze, oglądają i rozpoznają drzewa po liściach lub owocach. Poznali ogólną budowę drzew. Zbierali owoce wzbogacając nimi kącik przyrody. Zwracają uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt. Potrafią wyjaśnić rolę wody w życiu ludzi i zwierząt. Poznali zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (śnieg, szron, szadź, zawieje śnieżne). Nie zapominają o dokarmianiu zwierząt, nazywają ptaki odwiedzające karmniki, rozpoznają wybrane zwierzęta po śladach na śniegu. Dbają o rośliny doniczkowe w sali. Poznali zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu.

Znają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi. Wiedzą, gdzie należy wyrzucać śmieci.
Rozumieją konieczność ochrony przyrody.

W sferze aktywności artystycznej dzieci chętnie słuchają muzyki, śpiewają znane im piosenki zbiorowo lub indywidualnie. Do zabaw wykorzystują naturalne efekty perkusyjne : klaskanie, tupanie, stukanie. Znają wygląd kołatki, grzechotki, trójkąta, talerzy. Samodzielnie wykonują instrumenty perkusyjne wykorzystując puszki, opakowania po jogurtach.

Właściwie reagują na zmiany tempa, dynamiki, lubią interpretować ruchem piosenki. Potrafią zatańczyć krakowiaka, polkę. Dostrzegają zmiany w wysokości dźwięków.

Chętnie oglądają albumy ze zdjęciami , tworzą galerie prac. Nazywają barwy podstawowe i pochodne. Mieszają kolory uczestnicząc w zabawach z barwną plamą. Tworzą różne kompozycje przestrzenne. Rysują, malują farbami plakatowymi, wycinają, wydzierają z różnego materiału, obrysowują szablony, lepią z plasteliny, masy solnej, naklejają.
Znają technikę kolażu, stemplowania. Wykorzystują w pracach plastycznych materiały odpadowe. Tworzą prace plastyczne inspirowane muzyką.

Chętnie oglądają przedstawienia teatralne, wspólnie wykonują kukiełki, pacynki, sylwety.

Bardzo lubią przeprowadzać różne eksperymenty, doświadczenia, obserwacje.

Znają zasady ruchu drogowego, pojazdy specjalistyczne, oraz środki transportu.

Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalają znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby. Organizują swobodne zabawy ruchowe. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orien-porządkowe, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu.

W miarę możliwości uczestniczą w zabawach w terenie w różnych porach roku. Ćwiczą wykorzystując standardowe metody jak i metody R. Labana, W. Sherbone, Kniessów oraz C.Orffa. W zabawach ćwiczeniach wykorzystują niekonwencjonalne przedmioty. Chętnie biorą udział w zabawach z elementem rywalizacji.

W trakcie spożywania posiłków uczą się przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw z różnym skutkiem. Pamiętają o odpowiednim ubiorze, codziennym przebywaniu na powietrzu – poprzez uczestniczenie w spacerach, zabawach ruchowych. Myją żeby po posiłkach, oraz ręce w zależności od potrzeb. Samodzielnie ubierają się i rozbierają na ćwiczenia gimnastyczne. Dzieci przyzwyczaiły się do nie oddalania od grupy, bawią się tylko w miejscach dozwolonych. Wiedzą, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z obcym, jeść nieznanych, brudnych owoców, samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, zbliżać się do nieznanych zwierząt.

Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich rodzice. Współpraca z nimi ma wiele form: są to zebrania grupowe (odbyły się dwa), zajęcia otwarte w każdy pierwszy wtorek miesiąca, kącik rodzica (informacje, nowości, prośby), oraz rozmowy indywidualne.

Na bieżąco prowadzę kącik rodziców, aktualną gazetkę, aktualne treści tematyczne, wiersze, piosenki, ekspozycję prac plastycznych. Rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaangażowałam rodziców w prace na rzecz przedszkola. Chodzi tu o pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego. Dzięki sponsorom (moim rodzicom) zakupuję zabawki, pomoce, gry dydaktyczne i planszowe.

Dzieci z mojej grupy na miarę swoich możliwości brały udział we wszystkich konkursach plastycznych ogłoszonych w naszym przedszkolu, oraz akcjach cieszących się dużą popularności wśród przedszkolaków "Sprzątanie Świata", "Góra grosza". W tym semestrze spotkaliśmy się z Mikołajem, wróżyliśmy sobie na Andrzeja. Uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, oraz wspólnie z grupą Biedronek przygotowaliśmy przedstawienie bożonarodzeniowe Jasełka. Czynnie włączyliśmy się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, przynosząc fanty, a potem wykupują je na loterii fantowej. Odwiedziliśmy szkołę podstawową w Krośniewicach oglądając przygotowane przez uczniów przedstawienie jasełkowe "Idż za głosem przewodnika". Pojechaliśmy do Domu Kultury do Łęczycy, by tam obejrzeć bajkę pt. "Szewczyk Dratewka". Byliśmy też w kutnowskim Domu Kultury, aby bawić się z misiem i jego przyjaciółmi. Świetnie bawiliśmy się na przedszkolnym kuligu i balu karnawałowym. Bierzemy udział w programie " Zostań Kubusiowym przyjacielem natury".

Wypełniając dobrze funkcję opiekuńczą przedszkola dzieci z mojej grupy zostały objęte programem pomocy materialnej, obejmującej refundację wyżywienia (10 dzieci) przez Opiekę Społeczną, jak i pomoc materialną i rzeczową (jedni rodzice pomagają drugim). Dwoje dzieci dowożonych jest codziennie przez szkolny Gimbus.

Dzieci zostały zapoznane i starają się przestrzegać regulaminu, umów i zasad korzystania z zabawek, które są na bieżąco odpisywane przez n-lkę w razie popsucia.

Chcąc doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje, przez cały semestr wymieniamy się doświadczeniami i nowościami z koleżankami z naszej lub innych placówek. Na bieżąco śledzę nowe publikacje pedagogiczne, uczestniczę w szkoleniach np. " Współczesne systemy przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku lokalnym", w warsztatach metodycznych "Muzyczna Akademia Przedszkolaka –zimowe nastroje", "Matematyka na wesoło"- zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz radach szkoleniowych " Gry zabawy rozwijające dziecięce liczenie z wykorzystaniem aktywności ruchowej dzieci".

Wnioski do dalszej pracy:

 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w Sali zajęć, nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, połączone ze wspólnym czytaniem tekstów obrazkowo-wyrazowych.
 • kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa.
 • inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska w ramach hasła "Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki".

  Renata Zemło
  Miejskie Przedszkole
  w Krośniewicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 123 gości

  reklama