Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9963
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków

Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe. Dzieci są sprawne ruchowo i chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Dzieci w grupie są komunikatywne, koleżeńskie, pomysłowe i twórcze. Ogólnie grupa jest pracowita, potrafi się skupić w trakcie zajęć, ciekawa,, otwarta na procesy poznawania i rozumienia świata. Cechuje ją silny emocjonalny stosunek do wykonywanych działań. Dało się też zauważyć głośne zachowanie w trakcie zabawy swobodnej, oraz konflikty w trakcie tych zabaw, a także obniżony poziom kontroli społecznej nad wyrażaniem własnych stanów emocjonalnych u niektórych dzieci.

Moje 6 latki często były na etapie, chętnego podejmowania działań artystycznych. Spontanicznie rysowały, malowały, lepiły i tworzyły różne projekty. Potrafiły zorganizować wspólną zabawę, chętnie podejmowały propozycje wspólnych zabaw. Wytrwałe konstruowały i układały. Uczestniczyły w zabawach badawczych oraz wszechstronnej aktywności ruchowej przejawiającej się w tańcu, gimnastyce porannej i południowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie opierała się na realizacji treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej oraz Podstawie Programowej "Wychowanie w Przedszkolu".

Główny cel mojej pracy to wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym, przyrodniczym, z jednoczesnym przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary. Było to min.: uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.

Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka oraz inspirowane przez n-lkę sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami. W większości dzieci wykazują doskonałą pamięć muzyczną, słowną jak również ruchową. Doskonały słuch fonematyczny posiada 3/4 grupy. Szybko zapamiętywały wiersze, rymowanki, piosenki.


REKLAMA

Wypowiedzi były najczęściej płynne. Chętnie występowały publicznie. Odróżniają lewą stronę od prawej, dopasowują brakujący element obrazka do całości. Starannie estetycznie wykonują prace plastyczno-konstrukcyjne (wyjątek stanowi Kuba G.)

Niestety nie zawsze przestrzegały ustalonych zasad, oraz norm zachowania w grupie, w łazience, w szatni. Obserwując i pracując z dziećmi przez ten rok na wyróżnienie zasługuje 15 dzieci, z którymi prowadzona była praca w zespołach o różnych zdolnościach (teatralnych, matematycznych, muzycznych i plastycznych).Troszkę słabiej orientuje się w tematyce, a ich odpowiedzi są ubogie, często jednowyrazowe, to 10 dzieci. Do grupy, która radzi sobie najsłabiej należy 4 dzieci, z którymi prowadzona była praca indywidualna. Były to głównie ćwiczenia niwelujące niepożądane zachowania społeczne, rozwijające elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców. Pracując z tymi dziećmi rozwijałam ich mowę, a szczególnie narządy mowy, bogacąc ich słownik. Prowadziłam ćwiczenia pobudzające operacje umysłowe tj. analizę i syntezę, porównywanie i klasyfikowanie. Rozwijałam inteligencję emocjonalną dzieci, niwelując ich lęki i niepokoje. Z dzieckiem przejawiającym nadmierną, w porównaniu z innymi dziećmi, aktywność ruchową prowadzona była też praca indywidualna. Mimo to, jego zachowanie nadal cechuje brak zdyscyplinowania. Często narusza on normy regulujące współżycie w grupie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swojego postępowania. Przeprowadzone rozmowy z matką Adam K. upewniają mnie o jej niedojrzałości emocjonalnej, oraz braku konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem. W pracy z nim wdrażałam go do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi. Zachęcam do samokontroli, rozładowując napięcia poprzez wyciszenie i relaksację.

Duże postępy w stosunku do poprzedniego roku poczyniły następujące dzieci: Marysia K. – szybko zapamiętuje, wiernie odtwarza, aktywna i śmielsza w trakcie zajęć; Gabrysia K. – rozwinęła się manualnie, bardzo chętnie podejmuje prace plastyczno-konstrukcyjne, jest aktywna; Michał K. mówi dużo i wyraźnie, często zabiera głos, jest pracowity kończy zaczętą pracę, Maciek Ś- bawi się wspólnie z innymi dziećmi, zabiera głos na zajęciach, lubi śpiewać.

W mojej grupie opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w trakcie co tygodniowych zajęć prowadzonych przez panie Olę, przedszkolnego logopedę. Dzieci systematycznie uczęszczały na terapię, a niektóre, pracowały w domu, bawiąc się udoskonalały mowę w trakcie ćwiczeń z rodzicami

Pracując z dziećmi w oparciu o nowy program można zauważyć efekty ich aktywności. W sferze społecznej wszystkie 6 latki podają swoje dane osobowe, są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, oraz organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości, często wykazują inicjatywę w działaniu, nazywają swoje emocje, określają wartości na zasadzie przeciwieństw, znają zasady ustalone w przedszkolu, ale nie zawsze je przestrzegają. Swobodnie porozumiewają się z dorosłymi jak i rówieśnikami. Chętnie podejmowały działania zbiorowe, czując się współodpowiedzialnym za uzyskany wynik, wspólnie wykonywały prace plastyczne, układały gry matematyczne, tworzą scenki z wykorzystaniem pantomimy i dramy, oraz planowały i przygotowywały uroczystości na terenie przedszkola. Dzieci wyrażały i nazywały emocje podczas zabaw, współdziałały w trakcie zabaw, gier, tańców integracyjnych. Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, odwołując się do własnych obserwacji, zwracając przy tym uwagę na piękno naszego kraju.

Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci 6 letnich widoczne są wtedy, gdy uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują głoski. W większości poprawnie formułują zdania pod względem gramatycznym. Dzieci chętnie recytowały z pamięci wiersze, uczestniczyły w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, rozpoznawały instrumenty perkusyjne.

Dzieci potrafią wyklaskać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznawały piosenkę po melodii, modulują głos stosownie do sytuacji. Wspólnie układały opowiadania, podając zakończenie bajek, układały historyjki obrazkowe, opowiadania do nich. Prawidłowo stosują przyimki. Najczęściej wypowiadały się zdaniami złożonymi, stosując słowa przeciwstawne, zdrobnienia, formułują dłuższe wypowiedzi na ważne tematy. Systematycznie wzbogacały kącik książek o nowe pozycje z literatury dziecięcej, przestrzegając jednocześnie zasad korzystania z książek.

Bardzo chętnie układały złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składały pocięte obrazki w całość bez wzoru.

Wykonywały ćwiczenia różnicujące głoski opozycyjne (t-d, r-l, p-b).

Wyodrębniały zdania w wypowiedziach, liczą je, to samo robią w zdaniu, układały rymy do podanych słów. Wyodrębniały w słowach sylaby oraz głoski w nagłosie śródgłosie i wygłosie.

Wykonywały ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną. Posługują się różnymi rodzajami kredek, mazaków, ołówkiem.

Prace plastyczno-konstrukcyjne wykonywały różnymi technikami, poprzez zabawę nabywając precyzji wykonywania ruchów dłoni. Poprzez stosowanie różnych technik plastycznych przestrzennych rozwijały wyobraźnię przestrzenną, nabyły wrażliwość dotykową. Lubią odwzorowywać, rysować wg wzoru, kalkować.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach rozwijających aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego.

W zabawach wykorzystywały różne zabawki, przedmioty, znaki i symbole. Dzieliły się swoimi zainteresowaniami, wyjaśniały rolę zmysłów w życiu człowieka. Powtarzały z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki, łącząc je z ruchem, obrazem i dźwiękiem.

Rozwijały swoją uwagę, uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchając wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi. Rozwijały myślenie twórcze i logiczne rozwiązując proste zagadki. Rozumieją i znają podstawowe określenia czasu, nazywają pory dnia, odpowiednio stosują określenia czasu.

Klasyfikują przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych, porównują liczebności zbiorów, liczą posługując się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dodają i odejmują w zakresie 10. Chętnie rozgrywają gry planszowe, a zdarza się, że samodzielnie konstruowały gry. Potrafią mierzyć, porównywać długości, porządkować przedmioty od najkrótszego do najdłuższego.

Chętnie obserwowały środowisko przyrodnicze, oglądały i rozpoznawały drzewa po liściach lub owocach. Poznali ogólną budowę drzew. Zbierali owoce wzbogacając nimi kącik przyrody. Zwracały uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt. Potrafią wyjaśnić rolę wody w życiu ludzi i zwierząt. Poznali zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (śnieg, szron, szadź, zawieje śnieżne). Nie zapomniały o dokarmianiu zwierząt, często nazywając ptaki odwiedzające karmnik, rozpoznają wybrane zwierzęta po śladach na śniegu. Dbały też o rośliny doniczkowe w sali. Znają zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu.

Dzieci rozpoznają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi. Wiedzą, gdzie należy wyrzucać śmieci. Rozumieją konieczność ochrony przyrody.

W sferze aktywności artystycznej dzieci bardzo chętnie słuchały muzyki, śpiewały znane im piosenki zbiorowo lub indywidualnie. Do zabaw wykorzystywały naturalne efekty perkusyjne: klaskanie, tupanie, stukanie. Znają wygląd kołatki, grzechotki, trójkąta, talerzy. Samodzielnie wykonywały instrumenty perkusyjne wykorzystując puszki, opakowania po jogurtach.

Właściwie reagowały na zmiany tempa, dynamiki, lubiły interpretować ruchem piosenki. Potrafią zatańczyć krakowiaka, polkę. Dostrzegały zmiany w wysokości dźwięków.

Lubiły oglądać albumy ze zdjęciami, tworzą galerie prac. Nazywały poprawnie barwy podstawowe i pochodne. Mieszały kolory uczestnicząc w zabawach z barwną plamą. Tworzyły różne kompozycje przestrzenne. Rysowały, malowały farbami plakatowymi, wycinały, wydzierały z różnego materiału, obrysowywały szablony, lepiły z plasteliny, masy solnej, naklejały gotowe elementy. Znają technikę kolażu, stemplowania. Wykorzystują w pracach plastycznych materiały odpadowe. Chętnie tworzyły prace plastyczne inspirowane muzyką.

Chętnie oglądały przedstawienia teatralne, które inspirowały je do wspólnego wykonywania kukiełek, pacynek, sylwet z papieru.

Bardzo lubiły przeprowadzać różne eksperymenty, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze związane z następującymi po sobie porami roku.

Znają zasady ruchu drogowego, pojazdy specjalistyczne, oraz środki transportu. Spotkały się ze strażakami, policjantką, uświadamiając sobie niebezpieczeństwa grożące im podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy. Uczestniczyły w programie "Bezpieczny przedszkolak" cyklicznej serii zajęć obejmującej różne sytuacje bezpieczeństwa w domu, na rowerze, na podwórku, nad wodą, czy na placu zabaw.

Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalały znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby. Bardzo często i chętnie organizowały swobodne zabawy ruchowe. Uczestniczyły w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orien-porządkowe, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu.

W miarę możliwości uczestniczyły w zabawach w terenie w różnych porach roku. Ćwicząc wykorzystywały standardowe metody jak i metody R. Labana, W. Sherbone, Kniessów oraz C.Orffa. W zabawach, ćwiczeniach gimnastycznych wykorzystywały niekonwencjonalne przedmioty. A najchętniej brały udział w zabawach z elementem rywalizacji. Drużynowo jak i w parach.

Dzieci przestrzegają kultury spożywania posiłków (kilkoro jednak niechętnie zjada surówki). W trakcie spożywania posiłków uczyły się przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw z różnym skutkiem. Pamiętają o odpowiednim ubiorze, codziennym przebywaniu na powietrzu – poprzez uczestniczenie w spacerach, zabawach ruchowych. Myją zęby po posiłkach, oraz ręce w zależności od potrzeb. Samodzielnie ubierają się i rozbierają na ćwiczenia gimnastyczne. Dzieci przyzwyczaiły się do nie oddalania od grupy, bawią się tylko w miejscach dozwolonych. Wiedzą, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z obcym, jeść nieznanych, brudnych owoców, samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, zbliżać się do nieznanych zwierząt.

Jako 6 latki, dzieci z mojej grupy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, zostały objęte diagnozą przedszkolną pod kątem gotowości podjęcia nauki w szkole. Moim zadaniem było przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, oraz udokumentowanie tych obserwacji w postaci arkusza obserwacji. Konsekwencją przeprowadzonej diagnozy jest indywidualizacja pomocy zarówno dzieciom mającym specyficzne trudności, jak i wyróżniającym się zdolnościami. Zarówno jedna jak i druga udokumentowana została w teczce "Praca indywidualna".
Interpretacja jakościowa wyników jest w pełni zadowalająca.

Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich rodzice. Współpraca z nimi ma wiele form: są to zebrania grupowe (odbyło się ich sześć), zajęcia otwarte w każdy pierwszy wtorek miesiąca, kącik rodzica (informacje, nowości, prośby), oraz rozmowy indywidualne.

Na bieżąco prowadzę kącik rodziców, aktualną gazetkę, aktualne treści tematyczne, wiersze, piosenki, ekspozycję prac plastycznych. Rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaangażowałam rodziców w prace na rzecz przedszkola. Chodzi tu o pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego. Dzięki sponsorom (moim rodzicom) zakupuję zabawki, pomoce, gry dydaktyczne i planszowe a dzieci maja możliwość wyjazdu na wycieczki autokarowe.

W tym roku szkolnym, po odbytym przeze mnie kursie przygotowawczym w kutnowskiej stacji Sanepidu, podjęłam się wprowadzenia w naszej placówce Programu Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas", którego głównym celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dziecka przed ekspozycją na dym tytoniowy. Czynnie włączyłam ich do realizacji założeń tego programu. Współpraca z rodzicami w tym względzie ułożyła się bardzo pomyślnie. Na przeprowadzonym zebraniu wstępnym uzyskałam ich akceptację do prowadzenia zajęć antytytoniowych u ich dzieci, zaopatrzyłam ich w materiały dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci brały udział w cyklu zajęć dydaktycznych, warsztatowych, dzięki którym zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały źródła dymów, projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie". W ramach realizacji zagadnień z tego programu, zorganizowałam kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów, oraz konkurs plastyczny "Skutki palenia". Podczas uroczystości Dnia Matki dzieci odegrały scenki o tematyce antynikotynowej, śpiewały piosenkę o Dinku, rozdawały ulotki, skandowały hasła, zachęcające do zerwania z nałogiem.

Dzieci z mojej grupy na miarę swoich możliwości brały udział we wszystkich konkursach plastycznych ogłoszonych w naszym przedszkolu, zdobywając główne nagrody, dwie dziewczynki zajęły wysokie miejsca w konkursie ogłoszonym przez krośniewicki Dom Kultury. Braliśmy też udział w akcjach cieszących się dużą popularności wśród przedszkolaków "Sprzątanie Świata", " Góra grosza". W tym roku spotkaliśmy się z Mikołajem, wróżyliśmy sobie na Andrzeja. Przygotowaliśmy "Spotkanie Wigilijne" z rodzicami. Moi wychowankowie przygotowali choinkę, sami ją udekorowali wykonanymi przez siebie ozdobami. Ze świątecznymi zwyczajami i tradycjami zapoznawali ich rodzice, którzy odczytywali krótkie opowieści, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, podzieliliśmy się opłatkiem, próbowaliśmy wigilijnych przysmaków przygotowanych przez rodziców. Czynnie włączyliśmy się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, kupując wykonane przez nauczycielki przedszkola aniołki. Odwiedziliśmy szkołę podstawową w Nowem oglądając przygotowane przez uczniów przedstawienie jasełkowe. Byliśmy też w Bibliotece Miejskiej, aby bawić się z misiem i jego przyjaciółmi. Drugie spotkanie w bibliotece dało nam możliwość poznania etapów powstawania książki. Świetnie bawiliśmy się na przedszkolnym kuligu i balu karnawałowym. W tym roku odwiedzili nas tradycyjnie po raz kolejny strażacy, którzy opowiadali nam o swojej służbie, zapoznali ze sposobami alarmowania i wzywania pomocy, zaprezentowali sprzęt w który wyposażona jest krośniewicka jednostka. Dzieci z grupy "Motylki" wzięły udział w konkursie plastycznym "Alkohol, to nie dla mnie" zorganizowanym przeze mnie. Konkurs poprzedził cykl zajęć poświęcony tematyce uzależnień alkoholowych. 30 maja wszystkie przedszkolaki spotkały się z panią Edytą Machnik mł. asp. z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, która poinformowała o problemach związanych z uzależnieniami alkoholowymi. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się również o niebezpieczeństwach, z którymi mogą się zetknąć podczas wakacyjnego wypoczynku. Prace konkursowe wykonane przez dzieci zostały ocenione przez jury i wyeksponowane na przedszkolnej wystawie. Oprócz dyplomów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała "Motylkom" wycieczkę do Borysewa, na którą udaliśmy się 4 czerwca.

Autokarem, udostępnionym na prośbę rodziców, w sobotni ranek, w towarzystwie pięciorga rodziców i dwóch opiekunów wyjechaliśmy na sarafi zoo. Dzieci miały ogromną frajdę obserwując i karmiąc niektóre zwierzęta. Przedszkolaki zobaczyły zebry, wielbłądy, małpy, fokę, a także tygrysa, kangury i wiele innych egzotycznych zwierzaków. Zjadły obiad,skorzystały z możliwości przejażdżki na kucyku. Bawiły się na placu zabaw zwanym "Figlarnią". Wycieczka odbyła się zgodnie z planem, dzieci respektowały wcześniej ustalone zasady i normy, dotyczące bezpieczeństwa na wycieczce. Wspólnie z koleżanką A. Czachorowską napisałyśmy i przygotowałyśmy pożegnanie sześciolatków, czyli uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 pod tytułem "Morskie podróże"

Wypełniając dobrze funkcję opiekuńczą przedszkola dzieci z mojej grupy zostały objęte programem pomocy materialnej, obejmującej refundację wyżywienia (12 dzieci) przez Opiekę Społeczną, jak i pomoc materialną i rzeczową (jedni rodzice pomagają drugim). Pięcioro dzieci dowożonych jest codziennie przez szkolny Gimbus.

Dzieci zostały zapoznane i starały się przestrzegać regulaminu, umów i zasad korzystania z zabawek, które są na bieżąco odpisywane przez n-lkę w razie popsucia.

W tym roku szkolnym nawiązałam też kontakt listowy z grupą 6 latków z łęczyckiego przedszkola. Pisząc do siebie listy, opisujemy wszystko co robimy w grupie, w czym uczestniczymy, w co się bawimy, o czym rozmawiamy. Dokumentujemy to wysyłając do siebie zdjęcia. Być może spotkamy się na "żywo" w jednym z przedszkoli. Naszą korespondencję można czytać w przygotowanym przeze mnie kąciku "Skrzynka Pocztowa".

W tym roku szkolnym rozpoczęłam staż awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, z którego relacje zdaję w osobnym sprawozdaniu dotyczący awansu zawodowego.

Podsumowując: głównym celem mojej pracy był wszechstronny rozwój osobowości, zdolności i potencjału tkwiącego w dzieciach. Preferowałam zatem metody nauczania i wychowania, które sprzyjają rozwojowi zdolności poznawczych, kształtowania zdolności obserwacji oraz samodzielnego myślenia. Rezultat pracy z tą grupą uzależniony był od dobrej znajomości dzieci, czyli prawidłowej diagnozy. Dzieci miały możliwość stawać się samodzielne i samodzielnie działać oraz podczas tych działań otrzymywały ode mnie życzliwą pomoc. Wybierały materiał, który proponowany im był zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Dużą uwagę zwracałam na pracę indywidualną z dziećmi, podczas, której próbowałam niwelować wady wymowy, kształcić prawidłowe myślenie, sprawność graficzną, czy po prostu prowadzić swobodne dyskusje, z których potem wyciągałam wnioski i diagnozowałam dzieci.

Chcąc doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje, przez cały rok wymieniałam się doświadczeniami i nowościami z koleżankami z naszej lub innych placówek. Na bieżąco śledzę nowe publikacje pedagogiczne, uczestniczę w szkoleniach np: w warsztatach metodycznych "Współpraca z rodzicami", oraz radach szkoleniowych " Gry zabawy rozwijające dziecięce liczenie z wykorzystaniem aktywności ruchowej dzieci", brałam udział w szkoleniu "Projektowanie działań wspomagających rozwój dzieci w oparciu o wyniki diagnozy pedagogicznej" w Łęczycy, uczestniczyłam w seminarium na temat: "Indywidualne potrzeby dziecka – nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej" w Łowiczu, uczestniczyłam we wstępnym spotkaniu w ramach projektu "Przedszkolaki są wśród nas" współfinansowanego ze środków UE.

Pragnę nadmienić o swoim uczestnictwie w przygotowaniach scenariusza uroczystości dotyczącej uczczenia dnia beatyfikacji Jana Pawła II, w której czynnie brały udział dzieci z naszego przedszkola.

Ponadto wykonywałam kartki świąteczne, pomagałam przy dekorowaniu holu na bal karnawałowy, wykonywałam anioły na WOŚP, wykonałam gazetkę na temat" Bezpieczny przedszkolak", zorganizowałam konkurs plastyczny "Alkohol, to nie dla mnie", pozyskałam sponsorów na zakup upominków dla moich dzieci, uczestniczyłam w Światowym Dniu Pluszowego Misia w Bibliotece Miejskiej.

Renata Zemło
Miejskie Przedszkole
w Krośniewicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 131 gości

reklama