Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9082
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Czynności materialno-techniczne Policji

Czynności materialno-techniczne to ta ten rodzaj prawnych form działania administracji, który istotny jest zwłaszcza w odniesieniu do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ich celem jest realizacja zadań poprzez wywoływanie określonych skutków prawnych na podstawie faktów, bądź wywoływanie nowej sytuacji prawnej poprzez zdarzenia. Czynności te charakteryzuje brak jednolitego charakteru. Różnią się między sobą podstawami prawnymi, zakresem obowiązywania a także rodzajem skutków jakie wywołują.


REKLAMA

Czynności materialno-techniczne można podzielić na wewnętrzne, które określane są np. regulaminami i instrukcjami o organizacji wewnętrznej organów Policji, przepisami o stosunkach służbowych policjantów, które nie spełniają większej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego lecz pełnią one funkcję pomocniczą. Drugą grupa to czynności zewnętrzne, które mają ogromne znaczenie dla realizacji podstawowej funkcji Policji jaką jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wewnętrznymi czynnościami materialno-technicznymi będą np. prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywaniem niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a także sporządzanie statystyk, sprawozdań. W tej grupie znajdą się też wszelkiego rodzaju plany, uzgodnienia, opracowania projektów przepisów, konferencje itd. Czynności materialno-techniczne zewnętrzne to te, które dotyczą bezpośrednio obywatela, mające często charakter władczy np. wezwanie obywatela do stawienia się przed organem Policji. Jednak czynnościami materialno-technicznymi o największym znaczeniu są: pełnienie dyżurów w komendach i komisariatach, patrolowanie i obchód terenu, doprowadzenie, konwojowanie, służba asystencyjna, czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz czynności taktyczno-techniczne.

Całodobowe dyżury pełnione przez policjantów w komisariatach Policji mają istotne znaczenie gdyż dają możliwość szybkiego reagowania w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co za tym idzie, podejmowania szybko najpilniejszych działań. Dzięki nim można zorganizować niezbędne środki do przeprowadzenia działań interwencyjnych jeżeli będzie taka konieczność. Funkcjonariusze Policji zapewniają w ten sposób również całodobową obsługę interesantów oraz sprawują nadzór nad osobami umieszczonymi w aresztach.

Patrole policyjne dają obywatelom gwarancję bezpieczeństwa w miejscach publicznych, odstraszając jednocześnie potencjalnych sprawców przestępstw czy wykroczeń. Aby jednak patrole policyjne właściwie spełniały swoje zadania, ich działania muszą być właściwie skoordynowane, zaś sami policjanci powinni być w te działania odpowiednio zaangażowani poprzez sumienność, aktywność i inicjatywę.

Doprowadzenie jest czynnością, która ingeruje w sferę praw i wolności obywatelskich, w związku z czym jego podstawą musi być zawsze ustawa lub wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze. Przykładem może być wykonanie obowiązku egzekucji za pomocą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków, w tym także siły fizycznej w celu usunięcia oporu osoby zobowiązanej.

Podstawowym celem konwoju policyjnego jest przetransportowanie osób pozbawionych wolności do miejsca przeznaczenia np. do aresztu czy izby wytrzeźwienia. Konwój policyjny mieć formę ochrony transportu w przypadku przewożenia dokumentów o wadze państwowej bądź przedmiotów ogromnej wartości.

Służba asystencyjna związana jest z administracyjnym lub sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Dotyczy sytuacji stawiania oporu bądź uniemożliwiania przeprowadzenia egzekucji przez osobę, której postępowanie dotyczy, jak również przez osoby trzecie. Zadaniem policji w tym przypadku jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do miejsca przeprowadzenia egzekucji, zapewnienia porządku w jej trakcie oraz udzielenia każdej innej pomocy organom egzekucyjnym w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz taktyczno-techniczne to system prawnie określonych poufnych, bądź tajnych działań podejmowanych przez upoważnione ustawowo organy, prowadzonych zwykle poza procesem karnym, ale służący celom tego procesu. Celem ich jest również zapobieganie ewentualnym naruszeniom bezpieczeństwa publicznego. Do najczęstszych należą: wywiad, obserwacja, kontrola korespondencji, podsłuch, podgląd pomieszczeń i osób, tajna współpraca z obywatelami, rejestracja kryminalistyczna, kontrola środowisk przestępczych, zasadzka, zakup kontrolowany.

Materiał źródłowy:

 • Ustawa o Policji;
 • A.Misiuk: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno ustrojowe, WAIP, Warszawa 2008;
 • S.Pieprzny: Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2007;
 • E.Ura: Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1988

  Iwona Michoń


 • Zaświadczenie online  numer online: 82 gości

  reklama