Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
892
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Podstawa programowa informatyki

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadziła w miejsce dawniej obowiązującego minimum programowego - podstawę programową.

Podstawa programowa stanowi obowiązujący na danym etapie kształcenia zestaw treści nauczania, oraz umiejętności, które są uwzględniane w programach nauczania i umożliwiają ustalanie kryteriów ocen szkolnych, oraz wymagań egzaminacyjnych.

Na wstępie podstawy programowej określono miejsce przedmiotu informatyka w procesie kształcenia informatycznego . Mówi nam, że przedmiot informatyka jest rozwinięciem profilowym technologii informatycznej, która powinna być realizowana podczas kształcenia ogólnego. Oznacza to, że uczeń rozpoczynając zajęcia z informatyki powinien posiadać już pewną wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki w gimnazjum i na lekcjach technologii informacyjnej. Wiedza ta i umiejętności są określone w podstawie programowej przedmiotu informatyka dla gimnazjum, oraz podstawie programowej dla przedmiotu technologia informacyjna.

Dla przypomnienia na lekcjach informatyki w gimnazjum i technologii informacyjnej w liceum uczeń powinien osiągnąć:

 • umiejętność celowego, świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem oraz typowymi urządzeniami pomocniczymi i sprawnego korzystania z usług systemu operacyjnego ;
 • umiejętność wykonywania typowych zadań wynikających z potrzeb dnia codziennego, wymagań szkoły i osobistych zainteresowań;
 • umiejętność rozwiązywania standardowych problemów w postaci algorytmu;
 • rozumieć różnorodne konsekwencje rozwoju informatyki i dostępności informacji w szczególności związanych z tym szans i zagrożeń, praw i obowiązków;
 • umiejętność wyszukiwania informacji opracowywania ich do postaci dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych;
 • umiejętność tworzenia prezentacji przez stosowanie programów komputerowych;
 • umiejętność wykorzystania komputera do uczenia się;
 • umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem sieci komputerowej.


  REKLAMA

  Podstawa programowa jest dokumentem określającym minimalne zadania dla szkoły w zakresie kształcenia ogólnego i zawiera: cele edukacyjne, zadania szkoły, treści nauczania i osiągnięcia.
  Konsekwencją wprowadzenia do systemu edukacji podstaw programowych będą, propozycje nowych programów nauczania.
  Warto zauważyć, że podstawa programowa, nie opisuje sposobów realizacji celów edukacyjnych. Tę funkcję mają spełniać opracowane przez nauczycieli rozkłady materiałów.
  Nowe Programy nauczania będące naturalną konsekwencją wprowadzenia podstawy programowej, stanowią instrukcję metodyczną, która opisuje szczegółowo sposób uzyskiwania celów edukacyjnych określonych przez podstawę programową.

  Cele edukacyjne określone przez podstawę programową to przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego, oraz wykształcenie zdolności do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych i innych celów poznawczych.

  Zadania szkoły określone przez podstawę programową to stworzenie warunków do poznania wybranych zagadnień, pojęć i metod informatyki jako dyscypliny naukowej, oraz jej najważniejszych zastosowań. Kształcenie samodzielności intelektualnej, odpowiedzialności za własny rozwój, gotowości do podejmowania i rozwiązywania złożonych zadań z uwzględnieniem środków i metod informatyki. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przez realizację projektów grupowych.

  Z treści nauczania i osiągnięć określonych w podstawie programowej wynika, że nauczyciel prowadzący zajęcia powinien:

 • zapoznać uczniów z modelowaniem i analizą umiarkowanie złożonych problemów i procesów z różnych dziedzin, oraz z wybranymi technikami projektowania algorytmów. Projekty programistyczne powinny być tworzone indywidualnie i grupowo w wybranym języku wysokiego poziomu. W efekcie uczniowie powinni nauczyć się poprawnie formułować sytuacje problemowe, tworzyć jej model i rozwiązanie z użyciem metod informatycznych, oceniać poprawność i efektywność rozwiązania, oraz stworzyć dokumenty rozwiązań;
 • pokazać podstawowe formy organizacji informacji w bazach danych, budowę relacyjnych baz danych, wyszukiwania w nich danych z użyciem języka zapytań, wprowadzić uczniów do projektowania prostych relacyjnych baz danych. W rezultacie uczniowie powinni opanować umiejętność projektowania prostych baz danych i wyszukiwania w nich informacji;
 • pokazać multimedialne możliwości komputerów i zapoznać uczniów z zasadami korzystania z multimediów i zasadami tworzenia materiałów multimedialnych. W rezultacie tych zajęć uczniowie powinni umieć samodzielnie tworzyć proste opracowania multimedialne;
 • zapoznać uczniów z budową i działaniem sieci komputerowych, oraz z zasadami korzystania z oferowanych w nich usług. Zaproponować uczniom tworzenie własnych materiałów w sieci. W efekcie uczniowie powinni sprawnie korzystać z usług sieci komputerowych.

  Podstawa programowa z informatyki jest dokumentem umożliwiającym nauczycielom dostosowanie materiału nauczania do umiejętności uczniów i możliwości szkoły. Nie narzuca konkretnych rozwiązań, np. rodzaju komputerów, typów programów, podaje jedynie obszar w jakim powinien poruszać się nauczyciel, oraz minimalne wymagania jakie powinien osiągnąć uczeń.

  Małgorzata Ewa Roguska
  Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie


 • Zaświadczenie online  numer online: 42 gości

  reklama