Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
82
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dziennik lekcyjny i średnia ważona

Realizacja procesu nauczania i wychowania w zreformowanej szkole wymaga tworzenie własnych bądź korzystanie z już istniejących programów multimedialnych. Oto jeden z przykładów.

NARZĘDZIE KOMPUTEROWE DO PROWADZENIA DZIENNILEKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ŚREDNIEJ WAŻONEJ W SZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA.

1. Publikacja jest adresowana do wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, a także pełniących obowiązki wychowawców klas. W szczególności polecam go tym, którzy stosują system oceniania oparty na średniej ważonej.
2. Program jest narzędziem usprawniającym warsztat pracy dydaktycznej w zakresie: bieżącego prowadzenia dziennika lekcyjnego i oceniania. Na podstawie systematycznie rejestrowanej frekwencji i uzyskanych ocen każdego ucznia z przedmiotów w komputerze, przeprowadza wymaganą analizę ilościową i jakościową tych danych.. Pozwala przy tym zaoszczędzić czas (na koniec każdego miesiąca, semestru oraz roku szkolnego) przy wyliczaniu tych obowiązujących statystyk w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę klasy oraz proponowanych ocen z przedmiotów przez nauczycieli uczących. Ułatwia informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o aktualnej ocenie na semestr, według średniej ważonej, również o ocenie z zachowania. Ten zbiór informacji stanowi podstawę do sporządzania protokołów z rad pedagogicznych. Tabele znajdujące się w arkuszach programu wiernie odtwarzają te, które umieszczone są w oryginalnym szkolnym dzienniku lekcyjnym.
3. Narzędziem jest oprogramowanie komputerowe na bazie arkusza kalkulacyjnego MS. EXEL 2000, (plik "Dziennik lekcyjny _ średnia ważona") złożone z dwóch części:
Część pierwszą stanowią arkusze:
a) Frekwencja1_2. Zestawienie frekwencji za 1 i 2 semestr (dziennik lekcyjny str.128/129 tab.:21/22)
b) Oceny1_2. Zestawienie ocen za 1 semestr (dziennik lekcyjny str.123 tab.13)
c) Oceny1_2. Zestawienie ocen rocznych (dziennik lekcyjny str.124 tab.14)
d) Obecności 1_2. Zestawienie obecności uczniów w dni nauki szkolnej (dziennik lekcyjny str.127 tab.20)
e) Zestawienie wyników. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów (dziennik lekcyjny str.126 tab.16)
f) Koniec roku. Dodatkowe zestawienie frekwencji na koniec roku szkolnego (nie jest zawarty w oryginalnym dzienniku lekcyjnym)
Część druga to:
g) Kryteria. Zawiera niezbędne kryteria ( zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania)do wyliczania średniej ważonej na podstawie ocen bieżących uzyskanych przez uczniów w ciągu roku szkolnego
h) "Nazwa przedmiotu". Są nimi kolejne arkusze zatytułowane nazwami przedmiotów zgodnie, z którymi kształcimy w danej klasie (łącznie 22 arkusze). Ta ilość arkuszy z pewnością sprosta wymogom niezależnie od typu szkoły pod względem ilości nauczanych przedmiotów obowiązkowych.
4. Wersja programu została opracowana z myślą o potencjalnych użytkownikach - nauczycielach, którzy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wprowadzają i doskonalą przedmiotowe oraz szkolne systemy oceniania. Jego zaletami ma być oszczędność czasu, łatwość posługiwania się nim, czytelność zapisu danych i wyników analizy ilościowej i jakościowej oraz uniwersalność stosowania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
5. Dodatkowo zamieszczono instrukcję MS WORD 2000 (plik "Instrukcja do dziennik i średnia ważona") jako niezbędną pomoc do korzystania dla mniej zaawansowanych użytkowników środowiska WINDOWS OFFICE 2000.

Prezentacja do pobrania online:
Serwer FTP
serwisu Publikacje edukacyjne

Przykładowy zrzut arkusza

Instrukcja korzystania z pliku "Dziennik lekcyjny_średnia ważona" - MS Excel 2000.

W skoroszycie znajdują się arkusze:
Część pierwsza
I. Oceny1_2
II. Frekwencja 1_2
III. Obecności 1_2
IV. VI. Koniec roku
V. Zestawienie wyników
Część druga
VI. Kryteria
VII. "Nazwa przedmiotu" (22 arkusze)

Zacznij od:

Części pierwszej

I. Oceny1_2. W tym arkuszu dokonujemy zbiorowego zestawienia ocen (dziennik lekcyjny str., 123/124 tab.13/14).

1. W komórkach A1 oraz A61 należy dopisać w brakujące miejsce nazwę klasy w zależności od typu szkoły np.: kl. I-Lo, III-Lo, II-e, Ia, IVb itp.
2. Nazwiska i imiona uczniów wpisujemy w zakresie komórek (B9:B50). Arkusz przykładowy jest proponowany dla 42 uczniów, choć zwykle klasa jest mniej liczna, a najczęściej 30-35 osób. Bezpośrednio możesz wpisać 33 uczniów (bez wprowadzania dodatkowych zmian). Jeżeli klasa jest liczniejsza patrz pkt. 3, gdy jest mniej liczna pkt. 4.
3. Jeżeli zachodzi potrzeba dopisania ucznia na listę należy:
a) po dopisaniu nazwiska oraz imion np. w komórce B42, należy skopiować formułę, która wystawia ocenę z zachowania w pustą komórkę przy nazwisku C42. {Korzystamy z formuły już istniejącej w komórce C41}
b) w zakresie komórek (AA42:AF42) (liczba ocen), odpowiadających nowo dopisanemu uczniowi należy skopiować brakujące formuły {korzystamy z już istniejących wyżej AA41:AF41}.
4. Klasa mniej liczna, uczeń opuszcza szkołę:
a) np.:, jeśli jest to uczeń o numerze 25 w dzienniku lekcyjnym;
b) kasujemy zawartość , odpowiadającej mu komórki C33 (zachowanie)
c) kasujemy wszystkie oceny ucznia, które otrzymał ze wszystkich przedmiotów (część druga, arkusze z nazwami przedmiotów)
d) zawartość komórek w zakresie (AA33:AF33) tego wiersza kasujemy i wprowadzamy znak np. [*]
e) aktualizujemy w ten sam sposób tabelę znajdującą się poniżej pt." Zestawienie ocen rocznych (2 semestr)"
5. W przypadku, gdy zaszłości (pkt.3 i 4) mają miejsce w drugim semestrze nauki szkolnej postępujemy analogicznie.
6. W komórkach D3:Y3 należy wpisać nazwy przedmiotów obowiązujących w danej klasie według kolejności arkusza ocen (tak, jak w dzienniku). W tabeli standardowo zaproponowano ich 15 w zakresie (D3:R3), a maksymalnie 22 (D3:Y3). Po wykasowaniu aktualnie zaproponowanych wpisujemy właściwe. Wzięto pod uwagę różne typy szkół, a zwłaszcza szkoły zawodowe, w których przeważnie jest więcej przedmiotów niż w szkołach ogólnokształcących. W razie konieczności należy zwiększyć ilość kolumn (menu Wstaw-Kolumny). Komórki w kolumnach pod nazwami przedmiotów będą zawierać oceny semestralne uczniów. Są nimi oceny wynikające ze średniej ważonej wyliczanej automatycznie w arkuszach przedmiotowych (część druga skoroszytu).
7. Gdy uczeń jest zwolniony z danego przedmiotu; kasujemy zawartość komórki i wpisujemy np., [zw], jeżeli jest nie klasyfikowany pozostawiamy pustą komórkę.
8. Oceny z zachowania, kolumna C w zakresie (C9:C50) oraz (C69:C110) komputer wystawia tylko na podstawie jednego kryterium; ilości godzin nieusprawiedliwionych, rejestrowanych w kolumnie AH. Właściwe kryteria wymagane na daną ocenę z zachowania należy wpisać w zakresie komórek (I 121: I 124).
Uwaga: wystawianie tej oceny można modyfikować, zmieniając zakres kryteriów zgodnie z obowiązującym w danej szkole, wewnątrzszkolnym systemie oceniania w sprawie wystawiania ocen z zachowania. Dlatego też ocena "komputerowa z zachowania" może być jedynie wskazówką dla wychowawcy klasy nie zaś oceną ostateczną dla ucznia.
9. W zakresie (Z9:Z50) oraz (Z69:Z110) liczona jest średnia ocen z przedmiotów. W komórce (Z51 i Z111) liczona jest średnia całej klasy.
Pozostałe komórki zgodnie z treścią zawartą w tabeli, zawierają wartości automatycznie wyliczane na podstawie wprowadzonych ocen lub danych liczbowych o frekwencji uczniów.

II. Frekwencja 1_2. W tym arkuszu zestawiona jest frekwencja uczniów za pierwszy i drugi semestr (dziennik lekcyjny str. 128/129 tab. 21/22).

1. W zakresie (C5:R46) każdemu uczniowi wpisujemy ilość godzin usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych oraz spóźnień na koniec każdego miesiąca nauki.
2. Wprowadzone dane przeliczane są we właściwych komórkach zgodnie z treścią tabeli jak również automatycznie przenoszone do innych arkuszy.

III. Obecności 1_2. W tym arkuszu zestawiamy obecności uczniów w dni nauki szkolnej (dziennik lekcyjny str. 127 tab. 20).

1. Wartość liczbowa w komórkach (B6:B9) i (B12:B16) jest uzależniona od aktualnej liczności klasy (arkusz Oceny1_2 komórki AG54 oraz AG114).
2. Wartości komórek w zakresie (G6:G10) i (G12:G16) oraz (H6:H10) i (H12:H16) przepisujemy z dziennika lekcyjnego.
3. W komórce G20 należy wpisać łączną ilość lekcji w ciągu tygodnia nauki w danej klasie (zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć szkolnych).

IV. Koniec roku. W tym arkuszu dodatkowo zestawiono frekwencję na koniec roku szkolnego, która może być przydatna do wypełniania arkusza ocen lub świadectwa szkolnego (tabela nie jest zamieszczona w oryginalnym dzienniku lekcyjnym).

1. Arkusz całkowicie współpracuje z arkuszem Frekwencja 1_2 i dlatego jego modyfikacja nie jest wskazana.
2. Dane do kolumny M wprowadzamy na podstawie dziennika.

V. Zestawienie wyników. W tym arkuszu zestawia się wyniki klasyfikacji uczniów( tabela 16. str.126 w dzienniku lekcyjnym).

1. Nie dokonuj zmian w komórkach wypełnionych kolorem. Pozostałe wprowadzaj ręcznie.
Uwaga: We wszystkich arkuszach komórki wyróżnione kolorem zawierają formuły, których nie poleca się modyfikować.

Część druga

VI. Kryteria. Arkusz zawiera kryteria stosowane w szkole zgodnie z zasadą średniej ważonej.

1. Wszystkie aktywności uczniów, za które mogą otrzymywać oceny podzielono na trzy kategorie A,B,C (zakres A3:A5). O rodzaju aktywności, które mają należeć do danej kategorii (A, B lub C) decydują nauczyciele w zespołach przedmiotowych. Wagę oceny otrzymanej z danej kategorii wyrażono w punktach odpowiednio kat.A=3, kat.B=2, kat.C=1 (zakres B3:B5).
Uwaga: W tym programie ocena z pierwszego semestru do oceny końcowo-rocznej jest zaliczana jak z kategorii A.
2. Dolne wartości przedziałów liczbowych na daną ocenę wpisujemy w zakresie komórek (B8:B13).
3. Wagi ocen i przedziały liczbowe na daną ocenę według średniej ważonej ustalają nauczyciele w zespołach przedmiotowych zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Podane kryteria w tym arkuszu należy traktować jako jedno z możliwych rozwiązań. Po ich wykasowaniu należy wpisać właściwe, które będą nas obowiązywały w szkole.
Uwaga: Wpisanie kryteriów w zakresie (B3:B5) oraz (B8:B13) jest równoznaczne z ustaleniem warunków działania formuły liczącej średnią ważoną we wszystkich arkuszach, a tym samym pracą całego programu.

VII. "Nazwa przedmiotu" (kolejne arkusze: Język polski, Język angielski, Język niemiecki, Historia, Wiedza o społeczeństwie...).

1. Kolejne arkusze przedmiotowe ułożone są chronologicznie tak, jak przedmioty zapisane w części pierwszej (arkusz Oceny 1_2 zakres D3:Y3).
2. Nazwa arkusza (na zakładce) powinna być taka sama, jak nazwa przedmiotu na arkuszu (komórka A2). Cały skoroszyt staje się wówczas bardziej czytelny i przejrzysty.
3. Wypełnienie pierwszego z arkuszy przedmiotowych (J. polski) rozpoczynamy od uzupełnienia komórek:A1, A4, N1, N51 (zgodnie z treścią)
4. W wierszu siódmym (C7) każdego z arkuszy nauczyciel uczący przedmiotu wprowadza rodzaje aktywności (przyporządkowane wyróżnionym kategoriom A, B, C), za które będzie oceniał ucznia. W programie są tylko przykładowe formy aktywności. Można je wszystkie z powodzeniem zastąpić własnymi.
5. W przypadku, gdy nie wszyscy nauczyciele stosują średnią ważoną, narzędzie również spełni swoje zadanie. Wystarczy, że w arkuszu danego przedmiotu np. Geografia nauczyciel usunie formułę w kolumnie AR (Ocena 1 semestr, Ocena końcowa) i wpisze ocenę każdemu uczniowi (1,2,3,4,5 lub 6).
Uwaga: Nie zmieniaj formuł w komórkach wyróżnionych kolorem.

Uwagi końcowe:

1. Kolumny i wiersze we wszystkich arkuszach, które są aktualnie nie używane możesz ukryć z menu Format - Kolumna, Wiersz - Ukryj, po uprzednim zaznaczeniu właściwego zakresu wierszy lub kolumn. Tabele bardziej rozbudowane są wówczas lepiej widoczne na ekranie monitora.
2. Nie zapomnij o ochronie skoroszytu (menu Narzędzia - Ochrona) przed zmianami, które mogą być wprowadzone przez osoby do tego nie powołane.
3. W programie założono, że metodyka ustalania kryteriów i liczenia średniej ważonej jest znana nauczycielom.

Krzysztof Domas
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu


Zaświadczenie onlinenumer online: 77 gości

reklama