Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5043
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Inflacja jako zjawisko społeczno gospodarcze

Istotnym problemem każdej gospodarki i każdego społeczeństwa jest wzrost ogólnego poziomu cen. Szkodliwość tego zjawiska skłania wielu ekonomistów do nazywania go "wrogiem publicznym nr 1" i tym samym uznania walki z nim za najważniejsze zadanie każdego rządu.

Inflacja definiowana jest przeważnie jako wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie. Inflacja nazywana jest również procesem obniżania realnej wartości jednostki pieniężnej rozciągniętym w czasie (za 1 PLN nabywamy coraz mniej towarów).
O ile ekonomiści skłaniają się do traktowania inflacji jako poważnego problemu gospodarczego, to nie ma wśród nich zgodności co do przyczyn jej powstawania. Jedni uważają, że główną przyczyną inflacji są rosnące koszty wytwarzania, inni zaś twierdzą, że wzrost cen powoduje nadmierny zagregowany popyt. Przyczyny uwarunkowane są też specyfiką danej gospodarki i procesami w niej zachodzącymi. Wielu ekonomistów za główną przyczynę inflacji uznaje wzrost podaży pieniądza w gospodarce - znacznie szybszy od wzrostu ogólnego poziomu produkcji w danym okresie.
Do innych przyczyn wewnętrznych można zaliczyć jeszcze nadmierny popyt inwestorów - wzrasta cena maszyn, i urządzeń i tym samym rosną ceny usług oraz deficyt w budżecie państwa.
Przyczyny inflacji tkwią nie tylko w niekorzystnych procesach wewnątrz danej gospodarki, ale mogą być również przenoszone z zagranicy. W ten sposób inflacja przenika przez trzy rynki: dóbr i usług, finansowy i pracy. Największe znaczenie ma jednak rynek dóbr i usług. Wzrost bowiem cen na rynkach zagranicznych przenoszony jest na ceny wewnętrzne poprzez import i eksport.

W gospodarkach poszczególnych krajów w wywoływaniu inflacji podstawową rolę odgrywają różne przyczyny wewnętrzne. Dlatego biorąc pod uwagę owe przyczyny wyróżnia się trzy typy inflacji tj: Inflację popytową, podażową oraz inflację strukturalną.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Agata Nowakowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 127 gości

reklama