Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4448
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Skład Trybunału Konstytucyjnego i status sędziego

Wstęp. Trybunał Konstytucyjny jest samodzielnym organem konstytucyjnym państwa, do którego podstawowych kompetencji należy rozstrzyganie o konstytucyjności prawa stanowionego przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Trybunał Konstytucyjny jako element mechanizmu sprawowania władzy państwowej, ukształtowany na podstawie klasycznej zasady trójpodziału władz a także w świetle art. 10 ust. 2 Konstytucji z 1997 roku, zgodnie z którym władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, należy traktować jako organ władzy sądowniczej (judykatywę) i stanowi jeden z dwóch równouprawnionych segmentów władzy sądowniczej. Różnica między sądami i trybunałami polega na tym, że sądy (i tylko sądy) tworzą system organów powołanych do orzekania w sprawach indywidualnych (do sprawowania wymiaru sprawiedliwości i podporządkowanych Sądowi Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, natomiast działalność Trybunału Konstytucyjnego (i Trybunału Stanu) w myśl Konstytucji, nie stanowi wymiaru sprawiedliwości.

Podstawy prawne. Do polskiego prawa Trybunał Konstytucyjny został powołany ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Obecnie Trybunał działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która w rozdziale VIII Sądy i Trybunały normuje znacznie bardziej szczegółowo niż poprzednie regulacje konstytucyjne - organizację, funkcjonowanie i kompetencje Trybunału, obecnie regulowane wyłącznie na poziomie Konstytucji z wyłączeniem możliwości modyfikacji w drodze ustawy zwykłej. Regulację konstytucyjną uzupełnia i konkretyzuje ustawa zwykła z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, natomiast szczegółowe reguły procesowania Trybunału jako ciała kolegialnego określa sam Trybunał w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Niektóre problemy proceduralne unormowane zostały poza regulaminem lub w niepublikowanych uchwałach Zgromadzenia Sędziów lub zarządzeniach Prezesa Trybunału.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Bielińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 124 gości

reklama