Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3576
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Mobbing w miejscu pracy i w szkole

Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Czynnikiem, który ma wpływ na rozwój tego zjawiska, negatywnego i jednocześnie wstydliwego oraz wciąż pozostającego kontrowersyjnym pod względem zarówno prawnym, jak i psychologicznym, jest z pewnością obecna struktura rynku pracy. Skala ww. zjawiska w naszym kraju jest porównywalnie zbliżona do innych krajów.

Pojęcie mobbingu zostało po raz pierwszy użyte w latach 50-tych XXw. przez Konrada Lorenza, laureata Nagrody Nobla i twórcę etologii, której przedmiot stanowi badanie zachowania się zwierząt. H.Leymann określa mobbing jako terror psychiczny stosowany w miejscu pracy, charakteryzujący się nieetycznym oraz wrogim komunikowaniem, systematycznie nakierowanym przez jedną osobę lub grupę takich osób przeciwko jednostce.

Literatura wskazuje na istnienie około 50 działań składających się na pojęcie mobbingu, polegających m.in. na naruszaniu tajemnicy korespondencji, ośmieszaniu, pogróżkach słownych itp. Zgodnie z definicją kodeksową, działania powyższe zmierzają do poniżenia pracownika, ośmieszenia go, odizolowania oraz wyeliminowania ze środowiska. Charakteryzują się różną intensywnością oddziaływania na ofiarę. Ma to na celu utrudnienie lub uniemożliwienie identyfikacji istnienia tego problemu w danej społeczności.

Badania wskazują, że grupę najbardziej narażoną na ataki mające charakter mobbingu stanowią pracownicy pomiędzy 30 a 40 rokiem życia oraz że mężczyźni są na nie narażeni w mniejszym stopniu ze strony kobiet niż kobiety - ze strony mężczyzn. Największy współczynnik mobbingu zidentyfikowano w firmach prywatnych. Występował najczęściej wśród osób zajmujących wysokie stanowiska - szefów. Wyróżnia się trzy portrety psychologiczne tzw. mobberów, charakteryzujących się następującymi cechami:

 • brakiem wyrzutów sumienia,
 • nadmiernie rozwiniętym wyobrażeniem o własnej wartości,
 • wrogością wobec otoczenia (pracowników).

  Powód występowania zjawiska mobbingu w miejscach pracy nie został dotychczas zidentyfikowany. Wiadomo jednak, że niesie on za sobą poważne konsekwencje dla ofiar mobbingu polegające m.in. na rozstroju zdrowia. Jego wystąpienie niesie za sobą roszczenie pracownika o przyznanie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

  Aby mówić o wystąpieniu działan mobbingowych w miejscu pracy, muszą one być -skierowanie przeciwko pracownikowi, zmierzać do wyeliminowania mobbowanego pracownika z zespołu pracowników oraz długotrwałe i częste. Warto nadmienić, że termin mobbing występuje w krajach europejskich pod różnymi nazwami. W Portugalii nazywany jest przymusem moralnym, we Francji oznacza on molestowanie moralne, we Włoszech - psychologiczne. W Hiszpanii mobbing określa się nękaniem lub maltretowaniem psychologicznym.

  Jednakże zjawisko mobbingu możemy zaobserwować nie tylko w miejscu pracy, ale również w szkole. Jest problemem bardzo poważnym, ponieważ dotyczy dzieci, których psychika posiada o wiele delikatniejszą strukturę niż u dorosłego człowieka. Mobbing w szkole przybiera różne formy: znęcania się, nękania (harassment), tyranii (bullying) i sprzysięgania się wobec kogoś (ganging up on someone). Mobbing występuje także w polskich szkołach. Przykładem jest tragedia, która wydarzyła się w gdańskim gimnazjum, w wyniku czego czternastoletnia dziewczynka odebrała sobie życie.

  Występowanie agresji i nietolerancji w szkole zawdzięczamy głównie środkom masowego przekazu zawierającym akty i sceny przemocy oraz grom video przesyconym okrucieństwem i agresją. Dziecko poddawane atakom mobbingu jest zastraszone, izoluje się. Często boi się powiedzieć komukolwiek o istniejącym problemie, ze względu na lęk przed zemstą mobberów - dzieci. Należy zastanowić się czy w tej sytuacji przeniesienie dziecka do nowej szkoły stanowi najlepsze rozwiązanie, ponieważ każda zmiana w tym okresie dodatkowo potęguje jego stres.

  Literatura:
  1. Brunon Hołyst, Psychologia Kryminalistyczna, Warszawa 2006r.
  2. Kodeks pracy, tekst jednolity (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94.)

  Anna Bielińska


 • Zaświadczenie online  numer online: 80 gości

  reklama