Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
22
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Średnia ważona ocen

Opis użytkowania programu

Wstęp
Program do obliczania średniej ważonej ocen cząstkowych ucznia, a tym samym do obliczania oceny semestralnej i końcoworocznej jest zbudowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowego Systemu Oceniania, który funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.
Przyjęcie w naszej szkole WSO opartego na ocenianiu uczniów w dwóch kategoriach wagi wystawianej oceny pozwala ujednolicić system oceniania, a co za tym idzie stwarza przejrzystość oraz rzetelność przyjętego rozwiązania. Uczeń w każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen.
System ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę semestralną i końcową.
W celu usprawnienia obliczania średniej ważonej, oraz oceny semestralnej z matematyki (lub innego przedmiotu) opracowałem program do obliczania średniej ważonej, oraz ocen semestralnych i końcoworocznej.

Opis użytego w programie WSO
Zastrzegam, że wszystkie obliczenia zawarte w tym programie oparte są na WSO przyjętym w naszej szkole i zastosowanie go przy innych uwarunkowaniach wymaga korekty.
Przyjęte w ZSP nr 1 w Praszce WSO nakłada na nauczyciela obowiązek oceniania ucznia w dwóch kategoriach wagi oceny, tzn.

 • waga 0,7 - oceny za sprawdziany i testy
 • waga 0,3 - wszystkie pozostałe oceny.

  Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu:

 • celujący - średnia ważona 5,01
 • bardzo dobry - średnia ważona 4,50 i 5,00
 • dobry - średnia ważona 3,50 i < 4,50
 • dostateczny - średnia ważona 2,51 i < 3,50
 • dopuszczający - średnia ważona 1,51 i 2,50
 • niedostateczny - średnia ważona 1,50

  Uwaga: Przyjęte oceny cząstkowe, to: 1=1,00; 2=2,00; (2+)=2,50; 3=3,00; (3+)=3,50; 4=4,00; (4+)=4,50; 5=5,00; (5+)=5,50; 6=6,00.

  Ocena końcoworoczna wystawiana jest wg następującej tabeli:

  Jak posługiwać się programem?
  Program napisany jest w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Po uruchomieniu programu(skoroszytu), możemy wybrać dowolny arkusz z nazwą klasy.
  W prezentowanym programie znajduje się arkusz "przykład", gdzie można zaobserwować i przetrenować działanie programu.
  Przed przystąpieniem do użytkowania programu należy przypisać poszczególnym arkuszom nazwy klas, a w konkretnym arkuszu wpisać nazwiska i imiona uczniów.
  Wpisując w poszczególne pola oceny proszę stosować oceny typu 1; 1,5; 2; 2,5 itd.
  Uwaga: nie stosować wpisu typu 2.5; 4.5.
  Po wpisaniu oceny i akceptacji (np.wcisnąć enter, lub przejść do innego pola) program automatycznie obliczy aktualną średnią ważoną w danym semestrze, oraz ocenę semestralną, ( w drugim semestrze również ocenę końcową).
  Kolumny np. i bp. służą do odnotowywania braku przygotowania do lekcji lub braku pracy domowej. Kolumna plusy służy do odnotowywania plusów zdobytych przez ucznia na lekcjach. Ja przejąłem zasadę zamiany plusów na ocenę wagi 0,3 następująco: 3 plusy-bdb, 2 plusy-db, 1 plus- dost.

  Życzę sprawiedliwego oceniania

  Pełna wersja programu...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Grzegorz Domański
  ZSP nr 1 w Praszce


 • Zaświadczenie online  numer online: 100 gości

  reklama