Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1529
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Internet w dydaktyce i nauczaniu

Rys historyczny powstania sieci Internet

Internet jest dzisiaj na ustach wszystkich i właściwie trudno się temu dziwić. "Kariera" jaka jest jego udziałem nie ma sobie równych. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze niedawno Internet był "nauką tajemną" dostępną wąskiej grupie specjalistów. W 1981 roku do Internetu podłączonych było zaledwie 213 komputerów. Obecnie do Sieci ma dostęp kilkaset milionów ludzi w każdym zakątku kuli ziemskiej, a liczba ta z każdym dniem się powiększa.

Internet powstał w latach 60-tych na potrzeby armii USA. Chodziło o stworzenie niezawodnego systemu łączności na wypadek konfliktu nuklearnego. Duże zainteresowanie powstającą siecią różnych instytucji doprowadziło do jej dynamicznego rozwoju oraz spowodowało, że na początku lat osiemdziesiątych dzięki łączom satelitarnym Sieć przekroczyła granice USA łącząc się z powstającymi węzłami w Wielkiej Brytanii oraz Norwegii. Zaczęła też tracić swój typowo militarny charakter. Oprócz MILNET-u czyli sieci do celów obronnych powstała sieć ARPANET - służąca do celów edukacyjnych i naukowych. Obecna nazwa sieci INTERNET powstała jako zbitka dwóch wyrazów z języka angielskiego: interconnection (połączenie) oraz network (sieć komputerowa) i po raz pierwszy pojawiła się w 1974 roku. Kolejne lata to lawinowy wzrost przyłączanych nowych węzłów. Dlatego Internet nazywany jest siecią sieci, łączy on bowiem komputery na całym świecie w jedną sieć globalną.

W Polsce Internet pojawił się stosunkowo późno bo dopiero w 1990 roku i początkowo podobnie jak w USA dostępny był jedynie w ośrodkach akademickich. W 1996 r. TP S.A. jako pierwsza firma na świecie wprowadziła powszechny dostęp do Internetu poprzez linie telefoniczne. Za ustaloną opłatą do Sieci mógł podłączyć się praktycznie każdy, kto posiadał komputer, modem i telefon. Obecnie w Polsce tak jak w innych krajach Internet jest w powszechnym użytku. Stał się on nowym sposobem na komunikowanie się ludzi na całym świecie. Za jego pomocą możemy przesyłać listy, wyszukiwać oraz rozprowadzać informacje praktycznie na każdy temat, wymieniać doświadczenia z ludźmi z całego świata.

Komputery w dydaktyce i nauczaniu

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że skutkiem wprowadzenia komputera do edukacji jest ewolucja dotychczasowego modelu kształcenia. Następuje głębokie przewartościowanie dotychczasowych technik uczenia, które ewoluują w kierunku wielopoziomowości i zróżnicowania form kształcenia. Następują zmiany strukturalne w przekazywanych treściach. Istota tych zmian leży zarówno w działaniu samego komputera, jak i zjawisk, które on wywołuje. Tak więc nowoczesny model edukacji musi uwzględnić całe spektrum możliwości wykorzystania komputera w dziedzinach aktywności człowieka. Musi przygotować przyszłych użytkowników do efektywnego wykorzystania narzędzia, jakim jest komputer. Wdrażać do stosowania nowych technologii związanych z przetwarzaniem informacji oraz pozwolić odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Reforma systemu edukacji MEN umieszcza edukacje informatyczną w nowym ustroju szkolnym:

 • w szkole podstawowej - I etap kształcenia,
 • w gimnazjum - II etap kształcenia,
 • na poziomie liceum profilowanego - fakultatywnie.

  Zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidują, że nauczanie informatyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum zapewni uczniom możliwość korzystania ze sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania komputerowego i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informatycznym.

  Upowszechnienie się technologii informacyjnej wywiera ogromny wpływ na szkoły i przebiegający w nich proces kształcenia. Podstawowym problemem staje się wkomponowanie komputera jako narzędzia i metody w treści kształcenia, które powinien opanować uczeń w nowym modelu edukacji. Pamięciowe opanowanie wiadomości zastąpione powinno być opanowaniem metod wyszukiwania, gromadzenia i analizy zdobytych informacji. W chwili obecnej takie możliwości stwarza Internet, który zmienia pozycję i rolę nauczyciela. Z osoby przekazującej wiedzę, często w sposób autorytatywny nauczyciel powinien stać się animatorem działań dzieci i młodzieży, przewodnikiem i instruktorem pokazującym sposób docierania do różnych informacji, znajdujących się w różnych miejscach. Dlatego znaczenia nabierają czynności związane z projektowaniem różnego rodzaju zajęć z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania. Umiejętne używanie komputera na lekcji może wspomagać nowe tendencje w nauczaniu. Co więcej - korzystając z dobrze opracowanych do celów szkolnych programów można nie tylko pobudzić uczniów do dyskutowania, wymiany myśli, wzajemnego oddziaływania na siebie, ale również tak konstruować lekcje, aby aktywizować, pobudzać różnego typu aktywności oraz czasami pokazywać dany przedmiot lub zagadnienie jako dziedzinę, którą można się "bawić".

  Najważniejszym dokumentem reformy są "Podstawy programowe". Już na początku jest w nich mowa o tak zwanych kompetencjach kluczowych, czyli takich, które uczeń powinien posiąść kończąc dany etap nauki. Te kompetencje muszą być w nim rozwijane na wszystkich przedmiotach. Jedną z takich kluczowych kompetencji jest zdolność pozyskiwania informacji z różnych źródeł. I to przez szkołę musi być realizowane. Szkoła musi stwarzać uczniowi możliwości nabywania tej kompetencji właściwie w każdym momencie jego obecności w szkole, we wszystkich aspektach swojej działalności. Jednym z głównych źródeł dostępu do informacji stał się właśnie Internet. Każdy powinien umieć z niego korzystać, powinien wiedzieć jak za jego pośrednictwem pozyskiwać potrzebne mu wiadomości. Jednak owe wyszukiwanie powinno być prowadzone w sposób celowy i systematyczny, z wyraźnie postawionym do osiągnięcia celem. Chaotyczne krążenie po pamięciach komputera, płycie CD lub sieci, pochłania dużo czasu, a efekt końcowy może być niewielki i niepewny. Dlatego przed przystąpieniem do poszukiwań trzeba określić: cel poszukiwań, miejsce poszukiwań i wykorzystane do tego celu narzędzie komputerowe. Zdobyte informacje można przechowywać w postaci dokumentów tekstowych lub w postaci dokumentów HTML, które odczytujemy za pomocą przeglądarki. Podobnie gromadzić możemy obrazy, ilustracje, pliki muzyczne oraz multimedialne. Korzystając z automatycznych systemów wyszukiwawczych należy dążyć do wypracowania własnej strategii efektywnego szukania. Uczeń potrafiący poruszać się w wirtualnej przestrzeni Internetowej, nabędzie nawyków przydatnych mu także w funkcjonowaniu w dzisiejszym społeczeństwie. Do obowiązujących w nim reguł trzeba dostosować także metody kształcenia, które muszą być jak najbardziej aktywizujące. To w szkole uczeń powinien nauczyć się negocjować, komunikować się z innymi członkami społeczności, wypracowywać wspólny model działania, umieć obronić własny punkt widzenia. Na tym zasadniczo polega uczestnictwo w demokracji. Model szkoły musi, więc naśladować model demokratycznego społeczeństwa. Internet, jako wytwór tegoż społeczeństwa, znakomicie może ten proces wspierać. Uczeń w tym momencie nie musi koniecznie pozyskiwać informacji od nauczyciela, może je zdobywać samodzielnie z innych źródeł. Potem wspólnie z nauczycielem można je konfrontować z tymi, które udało się odnaleźć innym uczniom w klasie. Komputerów nie należy traktować pierwszoplanowo. Należy jednak korzystać zawsze z ich pomocy, gdy daje to szansę na lepsze unaocznienie procesów zachodzących we współczesnym świecie. Komputery są dla młodzieży bardzo atrakcyjnym medium. Idealnie nadają się do realizacji treści programowych z różnych przedmiotów, czy bloków przedmiotowych.

  Oczywistym wydaje się być fakt, że nauczyciel planując pracę z Internetem oraz zamierzając wykorzystać go w procesie dydaktycznym sam powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z hipertekstem oraz z obsługą Internetu. Przede wszystkim powinien umieć biegle poruszać się po stronach internetowych - przechodzić pomiędzy stronami, wracać do stron poprzednich, wyszukiwać potrzebne informacje, zapisywać adresy stron, fragmenty stron lub całe strony w komputerze. Edytować i modyfikować strony lub ich części, pobierać pliki, a w razie konieczności je rozpakowywać i uruchamiać aplikacje. Powinien również umieć posługiwać się pocztą elektroniczną oraz listami dyskusyjnymi. Dobrze byłoby, aby posiadał umiejętność tworzenia stron WWW i publikowania ich w Internecie. Tylko w nielicznych przypadkach strona internetowa nadaje się w całości do powielenia i rozdania uczniom na lekcji. Najczęściej trzeba ją poddać "obróbce" aby nabrała cech przez nas pożądanych.


  REKLAMA

  Elementarnymi celami, stojącymi przed wykorzystaniem komputerów jako narzędzi edukacyjnych, są;

 • kształtowanie u uczniów umiejętności rozumowego poznania,
 • krytycznego myślenia przez analogię,
 • ujmowania wszystkiego w kategoriach interdyscyplinarnych,
 • stymulowanie do myślenia twórczego i współdziałania w grupie przy rozwiązywaniu określonych projektów

  Na wyjątkowość dydaktyczną komputera rzutuje fakt, iż jest to jedyne istniejące narzędzie, którego możliwości mogą być pomnażane w sieci, stanowiącej tym samym "przedłużenie możliwości ludzkiego intelektu". To właśnie sieci komputerowe, umiejętnie wykorzystywane do celów edukacyjnych, stanowią środowisko świadomego uczenia się. Uczeń sprawnie poruszający się w takim środowisku będzie traktował je jako "okno" na świat, dostarczające wciąż nowych informacji. Sam będzie mógł dokonywać analizy uzyskanych informacji. Internet to idealne narzędzie do wspierania edukacji ustawicznej. Komputer, zgodnie ze swoimi możliwościami, może nie tylko eksponować program do opanowania i wspierać go ilustracjami, ale także sprawdzać jego przyswojenie i zrozumienie, określać drogę uczenia się i przechowywać dla prowadzącego samokształcenie, potrzebne informacje. Jest to forma samokształcenia, która zapewne będzie się dynamicznie rozszerzać i wzbogacać. Należy wyraźnie jednak zaznaczyć, że komputery i sieć Internet nie mają zastąpić dotychczasowych form uczenia się, lecz je wzbogacić i przyczynić się do wzrostu ich efektywności.

  Podsumowując należy stwierdzić, że Internet jest fenomenem współczesnej cywilizacji. Jest on natychmiastowy, bezpośredni, ma światowy zasięg, jest zdecentralizowany, interaktywny, nieskończenie rozszerzalny co do treści i dźwięku. Łatwo dostosowujący się i adaptujący w znacznym stopniu. Jest egalitarny, to znaczy - każdy mający odpowiedni sprzęt i umiarkowane umiejętności techniczne może być aktywnie obecny w cyberprzestrzeni, ogłaszać swoje przesłanie światu i domagać się uwagi. Pozwala jednostkom bawić się anonimowością, odgrywać różne role i fantazjować, a także wchodzić we wspólnotę z innymi i dzielić się swoimi doświadczeniami. Według gustów użytkowników, pozwala zarówno na aktywny udział, jak i bierne bycie "wchłanianym". Może być wykorzystywany dla przełamania izolacji jednostek i grup ale także do jej pogłębienia. Dzisiejszy Internet to zjawisko społeczne na skalę globalną. Miejsce, gdzie ścierają się wszystkie kultury i gdzie ludzie z całego świata komunikują się w celu wymiany poglądów, wspólnej pracy, nauki i rozrywki. Internet łącząc zalety wszystkich znanych nam mediów zaoferował dodatkowo coś więcej - coś co zadecydowało o jego genialności - możliwość osobistego udziału każdego człowieka "w życiu Sieci".

  Technologia Internetu sama w sobie jest wartością. Każdej jednak wartości towarzyszą antywartości. To jakie skutki w życiu i rozwoju psychicznym człowieka technologia ta wywoła zależy przede wszystkim od korzystającego z niej człowieka, od jego świadomości, od rozumnego korzystania z osiągnięć współczesnej techniki, od umiejętności wyboru i podejmowania właściwych decyzji, rozumienia i respektowania wartości, od wrażliwości etycznej.

  Wymienione cechy Internetu sprawiają, że stał się on zjawiskiem kulturowym o wymiarach podmiotowych i społecznych. W związku z tym ważne stają się pytania o kwestie etyczne w sprawach takich, jak prywatność, bezpieczeństwo, poufność danych, prawa autorskie i prawo do własności intelektualnej, pornografia, witryny nienawiści i przemocy, rozpowszechnianie plotek i niszczenie dobrego imienia pod pozorem przekazania informacji, a także wiele innych.

  Rodzice oraz nauczyciele powinni uczynić wszystko, aby technologiom informacyjnym nadać taki kształt i wymiary kulturowe, żeby wyrastająca w ich dobie młodzież czerpała z nich jedynie dobre wartości tj. takie, które służą wszystkim ludziom oraz całej cywilizacji.

  mgr Barbara Waligórska
  mgr Witold Oleszczyk


 • Zaświadczenie online  numer online: 51 gości

  reklama