Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1295
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Funkcje szkolnego systemu oceniania

Przy tworzeniu szkolnego systemu oceniania, powinniśmy brać pod uwagę jego funkcjonalność i efektywność.
Praktyka szkolna wskazuje na cele, które przeanalizowane w połączeniu z postulatami pozwolą na stworzenie systemu zadawalającego wszystkich - uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Tworząc cele systemu oceniania należy wziąć pod uwagę:

Po pierwsze - cele - należy je określać uwzględniając specyfikę danej placówki.

Istotą sprawy jest fakt, iż nie ma generalnie ustalonych celów dla tego zadania. W związku z tym podstawowego znaczenia nabiera w tym względzie pedagogiczna i organizacyjna wyobraźnia zespołu zadaniowego.

Po drugie - cele - należy formułować stosownie do potrzeb placówki.

Warto wspomnieć o zjawisku tzw. "ślepoty zakładowej", polegającej na niemożności prawidłowej oceny stanu faktycznego, czy też dostrzegania konieczności zmian lub też przynajmniej innego podejścia do spraw, które są przedmiotem codziennych wysiłków.

Szkolny system oceniania powinien uwzględniać wszystkie typy szkół funkcjonujących na terenie placówki i oprócz standardowych ustaleń zawartych w WSO, uwzględniać zagadnienia wynikające ze specyfiki prowadzonych w niej zajęć.


REKLAMA

Po trzecie - cele - powinny być określane czytelnie, tzn. jasno i zrozumiałe.

Czytelność celu jest kwestią kluczową dla zintegrowania ludzi przy jego realizacji.

Czytelnie, czyli precyzyjnie - takie sformułowanie szkolnego systemu oceniania sprzyja jego zrozumieniu przez uczniów oraz ich rodziców, którzy nierzadko wolą przemilczeć fakt braku rozumienia niektórych zapisów w WSO i PSO. Spełnienie tego warunku pociąga za sobą zwiększenie efektywności działania szkolnego systemu oceniania.

Po czwarte - cele - należy formułować rezultatowo, tzn. wyraźnie artykułować skutek, jaki w wyniku przeprowadzonego działania ma być osiągnięty a także czas, w jakim ma to nastąpić.

Szkolny system oceniania to zbiór możliwości postępowania ucznia. Mając wyraźnie przedstawiony efekt takiego czy innego postępowania uczeń świadomie dąży do określonego celu.

Po piąte - cele - powinny być formułowane hierarchicznie, tzn. powinny być dokładnie określone główne i podrzędne. Pozwala to uniknąć konfliktu celów w działaniach praktycznych, jak również ułatwić koncentrację na tym, co najważniejsze.

Jeżeli celem głównym ucznia jest uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej, to celami podrzędnymi będą zasady, których przestrzeganie doprowadzi do jego promowania. Idąc dalej można powiedzieć, że dla ucznia ambitnego celem nadrzędnym będzie nie tylko promocja, ale promocja na określonym poziomie itd. Szkolny system oceniania powinien działać w taki sposób, aby każdy uczeń i jego rodzic łatwo mógł znaleźć potrzebne mu informacje.

Po szóste - nie należy ustalać zbyt wielu celów jednocześnie.

Nadmiar celów w stosunku do możliwości ich realizacji np. czasowych, pociąga za sobą brak skuteczności w działaniu i niewiarę w potrzebę jasnego wytyczania celów.

Jeżeli szkolny system oceniania będzie kierował się zbyt dużą ilością celów nadrzędnych, wówczas najprawdopodobniej żaden z nich nie zostanie należycie dopełniony. Brak czasu i poświęcenia realizacji celów odpowiednio bacznej uwagi spowoduje ich spłycenie, a przecież nie oto nam chodzi.

Po siódme - należy formułować tylko cele wykonalne, tzn. na miarę realnych możliwości jak i środków będących w dyspozycji szkoły.

Jeżeli założymy w szkolnym systemie oceniania, że np. 100% uczniów LO będzie brało udział w organizowanych na terenie okręgu olimpiadach i będzie to elementem decydującym o uzyskaniu przez ucznia oceny dobrej, to usilna realizacja tego wymagania przez uczniów zdezorganizuje pracę z klasą, obniży wyniki uzyskiwane przez uczniów startujących w olimpiadzie. Cele, które budzą wątpliwości niosą ze sobą więcej szkody niż pożytku.

Po ósme - cele - powinny być formułowane z zachowaniem zasad etyki, tzn. tak, aby nikogo nie krzywdziły i nie były osiągane kosztem społecznym.

Tworząc szkolny system oceniania nie można skupiać się na wybranych grupach uczniów. Trzeba pamiętać, że szkoła to zbiorowisko osobowości, uzdolnień i zahamowań. Biorąc pod uwagę czynnik ludzki, sformułowania używane w zapisie postanowień WSO powinny być dobierane z dbałością o godność osób, których dotyczą jak. Przykładem niedopuszczalnej sytuacji jest obniżenie uczniowi oceny za deklamację wiersza uzasadnione jego jąkaniem, lub obniżenie oceny za pracę kontrolną ze względu na jej niechlujny wygląd.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Urszula Opelt
Szkoła Podstwowa w Wojsławicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 68 gości

reklama